Algemene Voorwaarden

Transparantie en duidelijkheid zijn de uitgangspunten van Vivamori in onze dienstverlening. Hierbij onze Algemene Voorwaarden: geen kleine lettertjes maar gewoon duidelijke afspraken.

Algemene Voorwaarden Vivamori

 

Artikel 1: Algemeen/Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.
  2. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, het platform van Opdrachtnemer gebruikt, of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  4. Opdrachtnemer: Vivamori, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74878107 en BTW ID: NL860059273B01.
  5. Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
  6. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  7. Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de Opdracht.
  8. Verwerker: de natuurlijke- of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.
  9. Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke- of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
  10. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Vivamori, behoudens voor zover de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een schriftelijke overeenkomst is uitgesloten.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. Aanpassingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover ze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Nietigheid of vernietiging van een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige of vernietigde bepaling wordt in overleg vervangen door een bepaling die het doel en de strekking van de Algemene voorwaarden en de overeenkomst zo dicht mogelijk benadert.

2.4. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Opdrachtgever besproken.

Artikel 3: Totstandkoming, duur en einde van de overeenkomst

3.1. Een overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door aanbod en aanvaarding via internet of een schriftelijke bevestiging.

3.2. Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens. Tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten zijn ze vrijblijvend. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

3.3. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

3.4. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3.5. Opdrachten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
naar het oordeel van Opdrachtnemer inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de Opdracht en/of de Algemene voorwaarden.

3.6. Indien Opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform de Algemene voorwaarden.

3.7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door Opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Opdrachtnemer verschafte informatie. Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Opdrachtnemer de Opdracht heeft uitgevoerd, is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die gepaard gaat met de werkzaamheden.

4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4. De door Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op de veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1. Het voor haar dienstverlening aan Opdrachtnemer toekomende honorarium kan omvat zijn in een door Opdrachtnemer verstrekt uurtarief, een vast honorarium of een servicepakket, dan wel een combinatie daarvan.

5.2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Opdrachtnemer is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Opdrachtnemer beïnvloeden.

5.3. Facturen van Opdrachtnemer dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

5.4. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

5.5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter verrekening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.6. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

6.2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het door Opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

6.3. In het geval de in artikel 5.2. bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

6.4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming door Opdrachtnemer.

6.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg van de verstrekking van valse, misleidende, of onvolledige informatie of documentatie door Opdrachtgever of derden, het niet naleven van wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van Persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever valt, dan wel het achterhouden van informatie of documentatie of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot informatie of documentatie door anderen dan Opdrachtnemer.

6.6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie.

6.7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beperkingen in het gebruik en verlies van gegevens, welk verlies door Opdrachtgever voorkomen had kunnen worden

6.8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

6.9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever verzonden informatie Opdrachtnemer niet heeft bereikt.

6.10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat Opdrachtnemer haar adviezen baseert op assumpties en berekeningen.

6.11. De in de Algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.

6.12. Onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om tijdig te reclameren over tekortkomingen in de nakomingen van de Opdracht door Opdrachtnemer, vervallen claims van Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht twee jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.

6.13. De werkzaamheden worden verricht op basis van een inspannings- en geen resultaatsverplichting.

Artikel 7: Overmacht

7.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Opdrachtnemer geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer of doorvoerverboden, vorst, pandemieën, epidemieën, en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld.

Artikel 9: Verwerking en bescherming persoonsgegevens

9.1. Door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Persoonsgegevens zullen door Opdrachtnemer niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden informatie, waaronder mailingen e.d, behoudens voor zover Opdrachtnemer op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitvoering verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.2. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. Het eventuele recht van Opdrachtgever op nazorg die samenhangt met de informatieplicht van Opdrachtnemer vervalt dan per gelijke datum.

9.3. Partijen erkennen en stemmen ermee in dat Opdrachtnemer zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens voor de doeleinden. Opdrachtnemer heeft een privacybeleid dat beschikbaar is op: [link]

9.4. Opdrachtnemer is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie te gebruiken in deze procedure.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1. Op alle door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Onverminderd het recht van Opdrachtgever, een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen Partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.